Jl. Trunojoyo No. 124, Dalem anyar, Bangselok Kota Sumenep

 • H. Abdul Hamid Ali Munir, SH
  Ketua DPRD
 • Indra Wahyudi, SE , M.Si
  Wakil Ketua
 • M. Syukri, SH
  Wakil Ketua
 • Faisal Muhlis, S.Ag
  Wakil Ketua
 • M. Muhri, S.Th.I
  Anggota
 • H. Dul Siam, S.Ag, M.Pd
  Anggota
 • Irwan Hayat, SHI
  Anggota
 • Abu Hasan, SH
  Anggota
 • H. Herman Dali Kusuma, MH
  Anggota
 • Fadli Oktaviari
  Anggota
 • Samioeddin, S.Pd
  Anggota
 • Ach. Nauvil, MS.S.Sy
  Anggota
 • H. Risnawi, SH
  Anggota
 • Badrul Aini
  Anggota
 • Drs. Akhmad Jasuli
  Anggota
 • Drs. H. Akhmad Zainur Rakhman
  Anggota
 • Afrian Muklas GZ, S.ST
  Anggota
 • Hj. Nur Aini
  Anggota
 • Drs. H. Mohammad Hanafi, MM
  Anggota
 • H. Masdawi
  Anggota
 • H. Latib
  Anggota
 • H. Syaiful Bari, S.Pd
  Anggota
 • H. Moh. Subaidi, SE, MM
  Anggota
 • Drs. Mas'ud Ali
  Anggota
 • Juhari, S.Ag
  Anggota
 • Suharinomo, SH
  Anggota
 • Siti Hosna, M. Hum
  Anggota
 • Agus Rahman Budiharto, SE
  Anggota
 • Musahwi, A.Ma
  Anggota
 • Gunaifi Syarif Arrodhy
  Anggota
 • Jubriyanto, S.Pd.I
  Anggota
 • Drs. H. Syaiful Hasan
  Anggota
 • Ahmad Suwaifiqayyum, S.Sos
  Anggota
 • Nurus Salam
  Anggota
 • H. Suroyo, SE
  Anggota
 • Holik, S.Pd.I
  Anggota
 • H. Zainal Arifin, SH
  Anggota
 • Darul Hasyim Fath
  Anggota
 • Nia Kurnia
  Anggota
 • Umar
  Anggota
 • Akis Jasuli
  Anggota
 • Rozah Ardhi Kautsar
  Anggota
 • Muta'em
  Anggota
 • M. Ramzi, S.IP
  Anggota
 • H. Saefuddin Arif
  Anggota
 • Melli Sufianti
  Anggota
 • Mohammad Yusuf, SE
  Anggota
 • Wiwid Harjo Yudanto, SE
  Anggota